Franconica-Online

Franconica  > Fries-Chronik  > Chronik  > 13. Jahrhundert  > Otto I. von Lobdeburg (1207 - 1223)