Hermann I. von Lobdeburg (1225 - 1254)


Franconica-Online

Franconica  > Fries-Chronik  > Chronik  > 13. Jahrhundert  > Hermann I. von Lobdeburg (1225 - 1254)